استفاده از غذای کپک زده

15

مواد غذایی که بدلیل کپک زدگی تغییر بو یا رنگ داده اند به هیچ وجه قابل مصرف نمی باشند و جداکردن بخشی از آن غذا که کپک زده، باعث نمی شود سایر بخش های آن غذا قابل استفاده شده باشد. کپک ماده غذایی، شاید ظاهرا تنها در بخش کوچکی از ماده غذایی رشد کرده باشد […]