انگیزه در فست فود

22

در یک تعریف نسبتا جامع ،انگیزش عبارتست از:فرآیند احساس کمبود روان شناختی و فیزیولوژیک،که انسان را در راستای هدفی به فعالیت وا می دارد،فرایندی که مستمر ،پایدار،پایان نا پذیر،دارای فراز و نشیب و پیچیده است. انگیزه به دو دسته : درونی:به احساسات درونی پرسنل وابسته است بیرونی:  بیرونی مثبت :حقوق و مزایا،ترفیع و …. بیرونی […]