انگیزه در پرسنل فست فود

27

غالبا از مدیران با تجربه فست فودها می شنویم که با اعتراض از پرسنلی صحبت می کنند که انگیزه ندارند و معمولا از کلید واژه های چون: وجدان کاری پایین بی انگیزه بودن عدم درک شرایط کار فرما … صحبت می کنند. البته دلیل این مشکل را باید در مدیران جست نه کارکنان،معمولا ریشه این […]