رازهای موفقیت در فست فود

02

در نگاه کلی می توان فاکتورهای را که باعث موفقیت در فست فود می شوند را به ترتیب زیر نام برد: اهداف خود را تعریف کنید برنامه ریزی داشته باشید فراموش نکنید که همیشه درصد کمی از کارها ،بیشترین تاثیر را دارند،به شناسایی آنها بپردازید نتیجه ی  تصمیم های مهم اتخاذ شده را برآورد نمایید […]