غذا های ارگانیک

18

 افزایش رشد رستوران های ارگانیک در بازارصنعت غذای کشورمان قابل پیش بینی است.با توجه به اینکه یکی از معایب بسیاربارز ومشهود صنعت غذای ایران کمبود تنوع می باشد. امروزه این سؤال مطرح است چه ایده ای در مدیریت وگرداندن یک رستوران می تواند،بیشترین پتانسیل رابرای موفقیت داراباشد؟ به گفته کارشناسان بزرگ مارکتینگ مهم ترین راه […]