فست فود و خدمات

11

اصولا خدمات به فعالیتی اطلاق می شود که از طرفی به طرف دیگر ارائه می گردد،بدون این که محسوس باشد و مالکیت چیزی را به همراه داشته باشد. اصولا از ویژگی های مشاغل خدماتی به موارد زیر می توانیم اشاره نماییم: خدمات ناملموس و نامحسوس هستند،و ایجاد روابط کمی و تعیین سطح کیفی آنها دشوار […]