قسمت های دیسپلی

28

دیسپلی مرغ »» تجهیزات نگهداری مرغ پخته شده : عملکرد دستگاه | نحوه نگهداری دستگاه | قسمت های مختلف دستگاه دستگاه دیسپلی مرغ ، برای نگهداری موقت مرغ پخته شده استفاده می گردد. این دستگاه دارای دو بخش خشک و مرطوب می باشد. خشک »» که طبقه فوقانی آن می باشد برای نگهداری مرغ های […]