kfc جعلی

16

متاسفانه به دلایل نا آگاهی برخی از هموطنان عزیز گروهی به جعل و فروش برند kfc  در کشورمان پرداخته اند که باعث بسی تاسف وتاثر است. از مضرات این حرکت نا شایست: تخریب برند سازی در صنعت غذا تخریب افکار عمومی ترویج جعل …. می توان نام برد. گروه تخصصی راه اندازی فست فود و […]